กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6