กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 032-267369
อีเมล์ : sakaoduan.t@gmail.com