กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6