กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศาลินี ม่วงชุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2