กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัฒนา เที่ยงน่วม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2