กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิรฐา เอี่ยมขำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธันย์ชนก สุ่นจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายรัตนพล แสนสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6