ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระเดช บัวล้อม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :