คณะผู้บริหาร

นายธีระเดช บัวล้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรัชพล เชิงชล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา