กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาคริต อ้ายบาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5