กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันทนัท ทรัพย์ประเสิรฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4