กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนันทนัท ทรัพย์ประเสิรฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0970012401