กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายธาตรี ทรัพย์สำราญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3