กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสรัญญา สุทธิสุคนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3