กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสรัญญา สุทธิสุคนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0954969628
อีเมล์ : cattariya_2004@gmail.com